ولتر

فرانسواماری آروئه ولتردرسال 1694درپاریس به دنیا آمد.پس ازخاتمه تحصیلات ،دستیار یکی ازقضات دادگستری گردید. پس ازمدتی جایزه آکادمی فرانسه رادریافت نمود .درسال1715به علت سرودن اشعاری علیه فیلیپ دوم تبعید گردید. سپس به زندان باستیل اعزام شد. پس ازرهائی اززندان ،مدتهادرآرامش وآسایش به سرمی بردتااین که درسال 1778به علت کثرت کاروخستگی مفرطدرگذشت.ازآثاروی می توان به منظومه های هنریاد،مقالات به زبان انگلیسی ،تراژدی بروتوس،نمایشنامه سمیرامیس،نقدی برآثارشکسپیر،ایرن وآگاتوکل،تاریخ روسیه ،فرهنگ فلسفی عصرلوئی چهاردهم،مرگ قیصر،دوشیزه اورلئان وکاندید اشاره کرد.

 

نیمایوشیج(1338- 1276هجری شمسی)

 

علی اسفندیاری (نیما)شاعرپرآوازه معاصراست که به پدرشعرنومشهوراست.اودر21آبان ماه1276 درقریه یوش مازندران به دنیاآمد.درهمان جاشروع به تحصیلات کردوبعددرتهران به شاگردی مرحوم "نظام وفا"درآمدومنظومه افسانه رابه همان استادهدیه کرد.اوبه زبان های عربی وفرانسوی احاطه فراوان داشت وآثارشعرای بزرگ اروپائی راخوانده بود. کارادبی راباداستان نویسی ومقالاتی درمجله موزیک شروع کردولی جنبه شاعری اوبرسایر هنرهایش برتری داشت. نیمادرتمام عمرش درپی یافتن راهی بودکه بتواندوزن شعرفارسی رادگرگون کندوارپزچهارچوب سخت ودست وپاگیر عروض سنتی فرارکند.اگرچه درآغازکارمورد طعن ولعن قرارگرفت وبدعت وسنت شکنی رابه جان خرید،اماازپاننشست. آثارمعروف وی عبارتنداز:افسانه نیما،شعرشب،شهرصیح ناقوس،ماخ اولا،آب درخوابگاه مورچگان،آهووپرنده ها،ای شب،توکایی درقفس،خانواده سرباز،شعرمن،فریاددیگر،قصه رنگ پریده ،قلم انداز،مانلی،مرقدآقاو...این شاعرنوپردازبه مرض ذات الریه درگذشت.

 

حافظ

شمس الدین محمدحافظ معروف به "خواجه حافظ"وملقب به لسان الغیب درحدودسال744 هجری قمریدرشیرازمتولدشد.پدرش بهاالدین،درزمان سلطنت اتابکان سلغری ،ازاصفهان به شیراز مسافرت نمودومادرش اهل کازرون بود.درکودکی ازداشتن پدرمحروم شدوبی سرپرست ماند.درشرایط سختی امرارمعاش می کردودرنهایت فقروتنگدستی تحصیل علم می کرد.حافظ ازشاگردان قوام الدین عبدالله بودوباکمک حافظه قوی خود قرآن راازحفظ داشت وبسیارنیکوتفسیرمی نمودوبهمین سبب تخلص حافظ گرفت.علاوه براین درحکمت لغت وادبیات فارسی وعربی استادی گرانمایه بود.درعصرحافظانقلابات وخونریزی های شدیدی درشیراز روی دادکه هریک ازاین وقایع تاثیری عمیق درروحیه شاعربجاگذاشت وموجب سرودن اشعاری شد.درسال 742شیخ جمال الدین ابواسحق اینجو برشیراز مسلط شدوحافظ راعزیزوگرامی داشت ودانشمند ومشایخ عصرنیزاورامحترم شمردند. حافظ برخلاف سعدی که عشقی وافربه سفرداشت مسافرت نکرده است. فقط یکبار تایزدرفته ویکبارهم حاکم بهمنی دکن اورابه هندوستان دعوت کرده است .ولی وقتی حافظ تاکناردریا می رودودریا رامتلاطم می بیند ازمسافرت صرفنظرمی کندوفقط بافرستادن غزلی برای حاکم بهمنی دکن قناعت می کند.حافظ ازبزرگان شعرای ایران ومایه افتخار ایرانیان است.دیوان خواجه حافظ شامل :مثنوی،قصیده،ملمع،غزل،قطعه،ترجیع بند،رباعی،مغنی نامه وساقی نامه است که بعدازوفاتش به همت دوستش محمدگلندام جمع آوری شد.

حافظ درسال 791یا792هجری درشیرازدرگذشت ووی رادرحومه شیرازکه به حافظیه معروف است وزیارتگاه اهل دل وصاحبان ذوق است دفن نموده اند.

 

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی دختریوسف اعتصامی آشتیانی درسال1285 خورشیدی درتبریزمتولد شد.وی تحصیلات خودرادرکالج آمریکائی دختران به پایان رسانید. پروین رامی توان بزرگترین زن شاعرایران وازمعروفترین وخوش قریحه ترین شعرای تاریخ ادبیات ایران نامید.گرچه عمرکوتاهی داشت ولی درهمین مدت کوتاه پس ازطبع دیوانش شهرتی وافریافت.وی درفروردین ماه سال 1320به مرض تیفوس مبتلا شدودرگذشت.

ارنست همینگوی (1961- 1898 میلادی)

 

درایلینویز امریکامتولدوازکودکی باشکارآشناشد.پس ازپایان تحصیلاتش به سربازی رفت ودرجنگجهانی اول شرکت کرد.سپس خبرنگارجنگی گردید.اولین داستان خودرابه نام "هدرلی ریچاردسون"درپاریس نوشت.درسال 1954 به خاطرکتاب"پیرمردودریا"موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل گردید.درسال 1961هنگامی که مشغول تمیزکردن تفنگ شکاری اش بود،گلوله ای دررفت وبه زندگی اش خاتمه داد. بیشترآثارهمینکوی به فارسی ترجمه شده اند.آثارمعروفش عبارتنداز:وداع بااسلحه ،زنگهابرای که به صدادرمی آیند،آدمکش ها،برفهای کلیمانجارو،سیلابهای بهاری،خورشیدهمچنان می درخشد،آن سوی رودخانه،مرگ دربعدازظهر،درمیان درختها،داشتن ونداشتن،برنده چیزی نمی برد،ستون پنجم،کلبه سرخپوستان،مردان درجنگ ومردان بی زن.

 

نظامی گنجوی(614 – 531 هجری قمری )

 

حکیم ابومحمدالیاس بن یوسف بن زکی مویدبه سال 530 هجری قمری درشهرگنجه ازحوالی آذربایجان به دنیاآمد.ازدوران نوجوانی اواطلاعات مفیدی دردست نیست ولی اشعار خودش مویدآن است که مادرش ازنژادکردبوده وتمام عمررادرگنجه به سربرده وفقط یک باربه مدت کوتاهی بنابه دعوت قزل ارسلان آنجاراترک گفته است .درعصر اوسلسله های متعددی حکومت داشتندوشروانشاهان درآن سرزمین باحکومت سلجوقی به طورمتحدبرگنجه حکومت داشتند.اوبه فنون ادبی وقصص تاریخ ،رغبتی تمام داشته استوبه تحصیل علوم پرداخته ودرنجوم نیزدست داشت. نظامی علاوه بردیوان غزلیات وقصاید،پنج کتاب جاویدان داردکه به خمسه یاپنج گنج مشهورندونزدیک به بیست وهشت هزاربیت دارند. نخستین اثرازپنج گنج  "مخزن الاسرار"است که مطالب عرفانی وزهدوتقوی رادربرداردوچهارکتاب دیگرش به ترتیب خسرووشیرین ،لیلی ومجنون،هفت پیکرواسکندرنامه هستند.این استادبی همتادرادب فارسی یکه تاز میدان ودرشعربزمی استادی بی همتاست .بعضی ازقطعات نظامی به خصوص درمخزن الاسرار، اندکی پیچیده است وتغییرات واستعارات مشکلیدارد که نیازبه شرح وتفسیردارند. آرامگاه این شاعرمعروف درمقبره الشعرای تبریز است.

 

ابن بابویه (1310 – 1381 هجری قمری)

 

شیخ المشایخ ابوجعفرمحمدبن علی بن بابویه قمی ،ملقب به شیخ صدوق یکی ازبرجسته ترین علمای فقه اسلامی وازپاکبازترین رهروان طریق عرفان است.علم وعرفان،احساس ومعنی،درک واندیشه جهان،پاک بینی وزهدوطهارت،تقدس وپارسائی همه یکجادروجوداوگردآمده بودند.وی یک عالم ربانی ودرعین حال شیفته عرفانی است که ازمرز سده هامی گذردوگذشت قرون واعصار رابردریافت های اوراه نیست وازاین سوی منطق اودرتوجیه اصول مذهب شیعه شگفت آور،روشن ،عمیق،کامل وکافی است.تالیفات عدیده وی را(اعم ازرساله وکتاب)بالغ برسیصدجلدذکرکرده اندکه ازآن میان کتاب بزرگ ومعروف او"اتمام النعمه اثبات العینیه"استادی این نابغه دانش ومعنی رادرشناخت احساس ومکارم آدمی ،حق وقدرت نامتناهی ولایزال حق رامی نمایاند.وی درشهرمقدس قم پای به عرصه گیتی نهاد ودرهمانجا چشم ازجهان فروبست.

 

جلال آل احمد

 

جلال آل احمددرسال 1302 هجری شمسی متولدشد.اوازجمله نویسندگان متبحرومتفکرایران است که سبک جدیدی رادرنویسندگی پایه گذاشت.وی بانوشته های بدیع،افشاگرانه وطنزآمیز خودشهرتی عظیم دربین طبقه روشنفکران جوان به دست آورد.وی که تحصیلات خودرادررشته دکترای ادبیات فارسی به پایان رسانده بوددرزیبانویسی وسخن سرائی مهارت وافری داشت.آل احمدنخستین اثرادبی خودرابانام "زیارت" درفروردین 1342درمجله ادبی سخن منتشرکردکه بااستقبال زیادی روبه روشد.مجموعه های دیدوبازدیدوکتابهای داستان اوباعث شهرت ومحبوبیت وی گشت. ازنوشته های اومی توان به خسی درمیقات ،زن زیادی،هفت مقاله،ازرنجی که می بریم،سرگذشت کندوها،نون والقلم،مدیرمدرسه ،نفرین زمین وکارنامه سه ساله اشاره کرد.

+ نوشته شده در سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 13:18 توسط ناصرپودینه |